Участие в Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Участие в Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Карбон Тъч БГ“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1140-С01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на настоящото проектно предложение е подкрепа и постигане на положителен ефект по отношение на „Карбон Тъч БГ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на сключения договор, „Карбон Тъч БГ“ ООД ще получи подкрепа, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на проекта, фирмата ще запази потенциала да се възстановява и да преодолява икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще стабилизира ресурсите си, за да продължи да функционира и съществува в подобна усложнена икономическа обстановка.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10 000,00 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 26.09.2020 г.

Свързани публикации